FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ 09/18/2019 - 13:17 PDF icon Nyaik samiti Ain.pdf
भेरीगंगा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन 08/04/2019 - 12:20 PDF icon भेरीगंगा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन.pdf
भेरीगगा नगरपालिका क्षेत्र भित्र अटो तथा इ रिक्सा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ 08/04/2019 - 12:17 PDF icon auto.pdf
भेरीगंगा नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ 08/04/2019 - 12:17 PDF icon भेरीगंगा नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
भेरीगंगा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ 08/04/2019 - 12:16 PDF icon भेरीगंगा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ .pdf
भेरीगंगा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ 08/04/2019 - 12:16 PDF icon भेरीगंगा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
भेरीगंगा नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ 08/04/2019 - 12:14 PDF icon भेरीगंगा नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५.pdf
भेरीगंगा नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ 08/04/2019 - 12:14 PDF icon भेरीगंगा नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन.pdf
भेरीगंगा नगरपालिकाको उपभोक्ता संंरक्षण ऐन, २०७५ 08/04/2019 - 12:11 PDF icon भेरीगंगा नगरपालिकाको उपभोक्ता संंरक्षण ऐन, २०७५.pdf
भेरीगंगा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५ 08/04/2019 - 12:10 PDF icon भेरीगंगा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf

Pages