FAQs Complain Problems

राजस्व दाखिला गर्ने सम्बन्धमा | श्री राजस्व शाखा/ वडा सचिव ज्यू सबै